Szukaj

Kupon rabatowy wiosna - regulamin

REGULAMIN
PROMOCJI „KUPON RABATOWY WIOSNA”

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Promocja pod nazwą „Kupony rabatowe”, zwana dalej Promocją, organizowana jest przez Konsul Sp. Z o.o. z siedzibą w Nadarzynie przy. Al Katowicka 61 lok. 246, 05-830 Nadarzyn, zwaną dalej „Organizatorem”.
 2. Promocja odbywać się będzie w terminie od dnia 05.03.2021 r. od godziny 10:00:00 do dnia 31.03.2021r. do godziny 23:59:00, lub do wyczerpania zapasów
 3. Promocja prowadzona jest na całym obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 4. Promocja nie jest grą losową w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 5. Promocja nie łączy się z innymi promocjami.
 6. Niniejszy Regulamin Promocji dostępny jest do wglądu na stronie internetowej www.konsul.co, zwanej dalej „Stroną internetową” pod adresem www.konsul.co/strona/regulamin-kod-wiosna.

§ 2. ZASADY PROMOCJI

 1. W promocji mogą wziąć udział osoby posiadające kupon rabatowy.
 2. Kupon rabatowy można uzyskać na stronie internetowej www.konsul.co oraz na naszym profilu instagram znajdującym się pod adresem instagram.com/konsul.co
 3. Jedna osoba może wykorzystać jeden kupon rabatowy na zakupy
 4. Kupon rabatowy naliczany jest na całą wartość koszyka
 5. Uczestnikiem Promocji może być osoba spełniająca warunek, o którym mowa w ust.1, będąca osobą fizyczną, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Osoba, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych, może otrzymać kupon i zrealizować go w ramach Promocji za zgodą przedstawiciela ustawowego.
 6. Kupon rabatowy uprawnia do 15 % zniżki na zakupy produktów oferowanych przez Organizatora, zrealizowane za pośrednictwem sklepu internetowego Organizatora pod adresem www.konsul.co – nie obowiązuje minimalna wartość zamówienia
 7. Skorzystanie z kuponu rabatowego następuje poprzez wpisanie w odpowiednie okno sklepu internetowego Organizatora kodu umieszczonego na kuponie.
 8. Kupon rabatowy może być wykorzystany bez ograniczeń chyba, że nastąpi koniec promocji wymieniony w pkt. 1.2
 9. Posiadaczowi kuponu rabatowego nie przysługuje prawo do otrzymania równowartości rabatu w formie ekwiwalentu pieniężnego.

§ 3. REKLAMACJE

 1. Reklamacje dotyczące Promocji mogą być składane wyłącznie w formie elektronicznej w terminie od dnia 05.03.2021 r. do dnia 01.04.2021 r. na adres sklep@konsul.co, lub poprzez formularz internetowy na stronie www.konsul.co/strona/kontakt . Reklamacje dostarczone Organizatorowi po dniu 01.04.2021r. nie będą uwzględniane
 2. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 7 dni od dnia ich dostarczenia Organizatorowi, a składający reklamację zostanie niezwłocznie zawiadomiony o stanowisku Organizatora w sprawie reklamacji.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uzyskanie i wykorzystanie kuponu rabatowego niezgodne z niniejszym Regulaminem.

§ 4. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora ani członkowie ich najbliższej rodziny (małżonkowie, zstępni, wstępni, rodzeństwo, powinowaci do II stopnia oraz osoby pozostające z nimi w stosunku przysposobienia). Przez „pracowników” rozumie się również osoby wykonujące stale usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej.
 2. Udział w Promocji jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 3. Wszelkie spory wynikające z Promocji będą rozpatrywane przez właściwy sąd powszechny.
 4. Zasady przeprowadzania Promocji określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.

Koszyk

Twój koszyk jest pusty

Wybierz pierwszy produkt