Koszula

symbol: PP 08

 
Koszula dostępna w rozmiarze: SLIM M, L, XL, XXL CLASSIC L, XL, 2XL, 3XL
Długość rękawa Długi
Skład Mieszanka
Sylwetka Wyszczuplona, Klasyczna
Mankiet Pojedyńczy guzik
Styl Casual, Formalny
Wzór tkaniny Krata
Kołnierz Button down
Kolor Granatowy, Zielony

Ogólne zasady sprzedaży i współpracy handlowej obowiązujące w firmie

KONSUL  Sp. z o.o.

Przedstawione poniżej warunki sprzedaży i współpracy handlowej stanowią wiążącą część każdej zawartej z nami ustnie, telefonicznie lub pisemnie umowy kupna - sprzedaży i przy odbieraniu towaru traktowane są jako znane, o ile pisemnie nie uzgodniono warunków specjalnych z danym kontrahentem.

1. Oferta cenowa

Firma KONSUL Sp. z o.o. sprzedaje towar nabywcy po cenach wg. aktualnego cennika lub wg. indywidualnie sporządzonej oferty. KONSUL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen wynikających ze wzrostu cen surowca oraz zmiany kursu walut.

2. Zamówienia 

Zamówienia powinny być złożone wyłącznie w formie pisemnej (fax., e-mail), oraz powinny zawierać: symbol, ilość towaru, jednostkę miary, termin, miejsce i adres dostawy, dokładną nazwę, adres i telefon odbiorcy, być opatrzone pieczątką firmową i czytelnym podpisem osób do tego upoważnionych.

Gdy klient składa zamówienie po raz pierwszy wymagane są następujące dokumenty:

zaświadczenie o wpisie do ewidencji podmiotów gospodarczych lub wypis z rejestru handlowego KRS, zaświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON , decyzja nadania numeru NIP oraz stosowne upoważnienie, o ile osoba zamawiająca nie jest wpisana jako upoważniona do reprezentacji w ewidencji podmiotów gospodarczych lub rejestru handlowego KRS.

3. Warunki dostaw, transport

Koszty transportu są ustalane indywidualnie do każdego zamówienia. 

Dostawy do klienta będą realizowane tylko wtedy gdy jest możliwy dojazd  środkami transportu organizowanymi przez firmę KONSUL Sp. z o.o. oraz współpracującą firmę kurierską. Organizacja rozładunku leży po stronie odbiorcy. Koszty wynikające z ewentualnych szkód materiału spowodowanych rozładunkiem ponosi strona, która rozładunek organizowała. Odbiór materiału musi być potwierdzony czytelnym podpisem i datą na dokumencie dostawy.

Termin dostawy będzie ustalany i potwierdzany indywidualnie każdorazowo.

4. Reklamacje i zwrot towaru

W zakresie reklamacji dotyczących jakości materiału stosuje się: formę polubowną a w przypadku braku porozumienia przepisy Kodeksu Cywilnego. Reklamacje rozpatrywane będą w obecności producenta. Roszczenia wynikające z tytułu reklamacji nie stanowią podstawy do wstrzymania płatności za dostarczony towar. 

Firma KONSUL Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do obciążenia kontrahenta opłatą manipulacyjną w wysokości do 5% wartości zwracanych towarów na pokrycie kosztów związanych z przyjęciem zwrotu.

5. Zastrzeżenie własności 

Dostarczony towar pozostaje własnością firmy INSTAC Sp. z o.o. do momentu całkowitego uregulowania zapłaty za towar. W przypadku gdy dostarczony materiał został sprzedany dalej lub wykorzystany, klient wyraża zgodę na cesję należności. Cesja nabiera ważności w momencie akceptacji jej przez firmę KONSUL Sp. z o.o.

6. Postanowienia końcowe 

Warunki umów zostają drugiej stronie (Zamawiający) udostępnione w postaci elektronicznej na stronie internetowej, oraz do wglądu w siedzibie firmy,  o czym druga strona została poinformowana przy zawarciu umowy w formie  zapisu na fakturze, a strona ta oświadcza, że ich treść jest jej znana i zawierając umowę sprzedaży lub dostawy wyraża zgodę na włączenie tych warunków do treści umowy, jako integralnej jej części. W sprawach nieuregulowanych niniejszymi ogólnymi warunkami sprzedaży i współpracy, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego. Ewentualne spory rozstrzygane będą przez sąd właściwy dla siedziby firmy KONSUL Sp. z o.o.

Witaj na stronie Konsul

"KONSUL" to marka dla mężczyzn ceniących dobrą jakość i elegancję. Oferujemy garnitury, marynarki, spodnie, koszule, kurtki. Uzupełnieniem naszej kolekcji są produkty firm: Kastor, Vistula, Bytom, Vesari.

Newsletter

Zapisz sie do newslettera by otrzymywać informacje o naszych nowych produktach i promocjach. Wpisz poniżej swój adres e-mail.